loader

คอนเทนต์ใหม่

ดูทั้งหมด
thumbnail
เผยแพร่ 21 พ.ค. 67 16
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประสบการณ์จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านผักกูด
user profile
ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 21 ก.ค. 66 6.5k
เครื่องปั้นดินเผา หากกล่าวถึงเรื่องการตกแต่งผิวภาชนะนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การกดทับ การเติมดิน ...
user profile
ปริยฉัตร เวทยนุกูล ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 16 พ.ค. 67 494
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคเ... ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 สอดคล้องกับเป้าหมายขององ...
user profile
ธัญวรรณ เกิดดอนทราย ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 19 ต.ค. 66 5k
ประวัติเมืองโบราณเชียงแสน สังเขปประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการเมืองโบราณเชียงแสน จ.เชียงราย
user profile
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 21 พ.ค. 67 52
แนะนำหนังสือ วันพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวั... รายการบรรณานุกรมแนะนำหนังสือ วันพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
user profile
วิภาวดี โก๊ะเค้า ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 19 ธ.ค. 66 4k
ตำนานพระแม่กาลี เทวีผู้ทำลายล้างสิ่งชั่วร้าย พระแม่กาลีเป็นปางหนึ่งของระศรีมหาอุมาเทวี ชายาของพระศิวะหนึ่งในสามมหาเทพสูงสุดแห...
user profile
วิภาวดี โก๊ะเค้า ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 7 พ.ค. 67 174
"ปูโจะปากู" จากเมนูอาหาร สู่ลวดลายศิลปะทวารวดี ผักกูด หรือ ภาษามลายูถิ่น เรียกว่า ปูโจะปากู เป็นลวดลายพรรณพฤกษา ที่พบในงานศิลปะ...
user profile
มูฮำหมัดอาลี วาเต๊ะ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 16 พ.ย. 66 4k
ศาสนาซิกซ์ (การ์ดเกม ผี พระ เจ้า) เป็นศาสนาสำคัญหนึ่งของโลก โดยคำว่าสิขมาจากภาษาสันสกฤต Sikh แปลว่าแนวทางหรือแบบแผ...
user profile
ทินกร ศรีหาภาค ส่งเสริม ผู้นำเข้าข้อมูล

คอลเล็กชันน่าสนใจ

ดูทั้งหมด
thumbnail
เผยแพร่ 22 ม.ค. 67 391
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ศมส. รวบรวมข้อมูลการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ...
user profile
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ค. 66 622
เรือจำลอง ของคุณพ่อชูศักดิ์ บุญชัย ดร.กฤษดา บุญชัย เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้มอบเรือไม้จำลอง และแบบแปลนเรือจำลองผลงานของคุณพ...
user profile
วิภาวดี โก๊ะเค้า ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 ธ.ค. 66 554
หลักฐานโบราณคดีจากศรีเทพ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญจากฐานข้อมูลของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ทั้งสถาปัตยกรรม ศิลาจารึก และห...
user profile
ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 27 ก.ย. 66 334
จารึกพบที่เมืองโบราณศรีเทพ พื้นที่ของเมืองโบราณศรีเทพที่มีการตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ...
user profile
นวพรรณ ภัทรมูล ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 12 ก.ค. 66 1.3k
ผลงานภาพถ่ายการทำงานภาคสนามของคุณ Jane Keyes ภาพการทำงานภาคสนามในประเทศไทย ของ ศาสตราจารย์ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ (Charles F. Keyes) ที่คุ้นตาจากคอลเ...
user profile
วรินกานต์ ศรีชมภู ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 8 ก.ค. 66 339
นักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกที่ควรรู้จัก นักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาไทยที่บุกเบิกทำการศึกษาวิจัยและวางรากฐานองค์ความรู้มานุษยวิทยาไทย
user profile
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 9 พ.ย. 66 554
งานภาคสนามชุมชนไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อ.ปากท่อ จ.รา... รายงานบันทึกภาคสนามของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะว...
user profile
Worapon Sirichuenvichit ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 12 ก.ค. 66 252
Reportage Sketching in Current งานสเก็ตช์ภาพรายงานเหตุการณ์สังคม การเมือง วัฒนธรรม ในสถานที่จริง
user profile
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ผู้นำเข้าข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้และหลักสูตร

thumbnail
เผยแพร่ 16 พ.ค. 67 161
การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารนักสาธารณสุขยุค... หลักสูตร อบรมการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารนักสาธารณสุขยุคใหม่ ที่คัดสรรเนื...
user profile
ธัญวรรณ เกิดดอนทราย ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ย. 66 2.1k
สังคมร่วมสมัย (course syllabus) สังคมไทยปัจจุบันกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒ...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ย. 66 1.1k
อาเซียนศึกษา พลเมืองโลกและโลกาภิวัตน์ (course syll... สำรวจความรู้ทางมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมภูมิภาคเอเ...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 13 ธ.ค. 66 1.6k
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และความรับผิดชอบต... หลักสูตรนี้นำเสนอความเข้าใจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และความรับผิดชอบ...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ย. 66 1.7k
พหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์สัมพันธ์ (course syllabus) ผู้คนในสังคมล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้นว่า ศาสนา ลัทธ...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ย. 66 1.6k
จิตวิทยาสังคม ชุมชน และพฤติกรรมศาสตร์ (course syll... การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จำเป็นต้อง...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ย. 66 1.7k
คนชายขอบ (course syllabus) เนื้อหาของหลักสูตร คนชายขอบ (marginalized people) จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ คนช...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 15 พ.ย. 66 1.6k
การพัฒนา นิเวศวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (course syll... ในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สังคมแทบทุกส่วนของโลกได้รับผลกระทบจากแนวคิดและปฏิ...
user profile
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ผู้นำเข้าข้อมูล

โครงการที่กำลังปฏิบัติการ

ดูทั้งหมด
thumbnail
เผยแพร่ 20 พ.ค. 67
ทดลองสร้้างเครื่องมือ 6 ชิ้น เชิญชวนมาสร้างเครื่องมือ 6 ชิ้น
user profile
จรรยา ยุทธพลนาวี ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 20 พ.ค. 67
พัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ ในประวัติศาสตร์... การแบ่งยุคสมัยด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ ในการแบ่งตามเกณฑ์นี้จะให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของเครื่องมือเครื่องใช้เป็นหลัก โดยอ้างอิงจากเครื่องมือที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์ได้ในแต่ละยุคสมัย ในเริ่มต้นมนุษย์จะเริ่มประดิษฐ์เครื่องมือจากไม้และหิน ต่อมาจึงเป็นโลหะ ในรูปแบบง่าย ๆ แล้วจึงสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ ก่อนจะพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิตเครื่องมือให้ซับซ้อนขึ้นได้ การแบ่งยุคด้วยเครื่องมือจะสามารถแบ่งได้ดังนี้
user profile
อนันต์ สมมูล ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 16 พ.ค. 67
โครงการอบรมการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารนักส... หลักสูตร อบรมการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ผู้บริหารนักสาธารณสุขยุคใหม่ ที่คัดสรรเนื้อหาจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น การบริหารความเสี่ยง ทักษะด้านดิจิตอล VUCA World ครบจบที่หลักสูตรเดียวกับเหล่าวิทยากรที่มากประสบการณ์ คุณเป็นผู้บริหารที่เคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ - เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในหลาย ๆ ด้านที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของสงคราม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอน - มีปัญหาเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางาน และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล - ต้องลงมือทำเองจนเหนื่อย เพราะไม่ไว้ใจลูกน้อง จะดีกว่าไหมหากหลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณ - สอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร - วิทยากรที่เป็นสุดยอด ที่แชร์จากประสบการณ์จริง ไม่ต้องลองผิด ลองถูกเองให้เสียเวลา
user profile
ธัญวรรณ เกิดดอนทราย ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 16 พ.ค. 67
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคเ... ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยจะลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10
user profile
ธัญวรรณ เกิดดอนทราย ผู้นำเข้าข้อมูล
thumbnail
เผยแพร่ 21 มิ.ย. 66
พัฒนาการอักษรไทย พัฒนาการของอักษรไทย
user profile
ดอกรัก พยัคศรี ผู้นำเข้าข้อมูล
เพิ่มเข้าไปในคอลเล็กชัน
โต๊ะช่างทอง โต๊ะช่างทอง
บทความวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย บทความวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
บ้านลั๊วะพัฒนา เชียงราย บ้านลั๊วะพัฒนา เชียงราย
การศึกษาเอกสารโบราณเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน ฉบับวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร การศึกษาเอกสารโบราณเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาพน ฉบับวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
ประเพณีผูกข้อมือ(ผูกข้อมือ) ประเพณีผูกข้อมือ(ผูกข้อมือ)
รายงานประเด็นการเรียนรู้วิชาศาสนศาสตร์ รายงานประเด็นการเรียนรู้วิชาศาสนศาสตร์
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ศมส. พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ศมส.
ศรีเทพ ศรีเทพ
คำแปลจากเอกสารประวัติศาสตร์ของต่างชาติ คำแปลจากเอกสารประวัติศาสตร์ของต่างชาติ
ประติมากรรมสร้างสรรค์จากฮูปแต้ม ประติมากรรมสร้างสรรค์จากฮูปแต้ม
เอ๋งเอ๋งติ๋งห้าว วรรณกรรมตลกขบขัน เอ๋งเอ๋งติ๋งห้าว วรรณกรรมตลกขบขัน
จารึกที่กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 จารึกที่กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 6
ทดสอบ ทดสอบ
โบราณสถานเมืองเชียงแสน โบราณสถานเมืองเชียงแสน
อาหารในศาสนา (การ์ดเกม ผี พระ เจ้า) อาหารในศาสนา (การ์ดเกม ผี พระ เจ้า)
โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน โบสถ์คริสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน
แหล่งโบราณคดีในเกาะรัตนโกสินทร์ แหล่งโบราณคดีในเกาะรัตนโกสินทร์
พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย
วิพากษ์ศัพท์มูลวิทยา: ว่าด้วยที่มาของคำ วิพากษ์ศัพท์มูลวิทยา: ว่าด้วยที่มาของคำ
จารึกพบที่เมืองโบราณศรีเทพ จารึกพบที่เมืองโบราณศรีเทพ
วัสดุและอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติก วัสดุและอุปกรณ์ในการทำผ้าบาติก
คำศัพท์นโยบายทางวัฒนธรรม คำศัพท์นโยบายทางวัฒนธรรม
อิทธิพลศิลปกรรมดัตช์ในมะละกา อิทธิพลศิลปกรรมดัตช์ในมะละกา
Reportage Sketching in Current Reportage Sketching in Current
My collection(Namphung) My collection(Namphung)
คอลเลกชั่นจอยศรี คอลเลกชั่นจอยศรี
ดอกไม้ต้องไปในแดนอีสาน ดอกไม้ต้องไปในแดนอีสาน
แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป
วัดไทยในปทุมธานี วัดไทยในปทุมธานี
วัดไทยในสมุทรสงคราม วัดไทยในสมุทรสงคราม
คอลเลคชั่นแมวของสรียา คอลเลคชั่นแมวของสรียา
พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตฯ พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตฯ
ไทในไทย : พลวัตชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรม ไทในไทย : พลวัตชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรม
โบราณสถานของเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ โบราณสถานของเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่
ข้าวกับวิถีชีวิต ข้าวกับวิถีชีวิต
ในความงามของมัสยิดของอาเซียน ในความงามของมัสยิดของอาเซียน
หลุมจัดแสดงทางโบราณคดี หลุมจัดแสดงทางโบราณคดี
นิทรรศการ “รสชาติอาหารโซ่ง” นิทรรศการ “รสชาติอาหารโซ่ง”
ประโยชน์ไผ่ ประโยชน์ไผ่
ตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด ตำราแมวไทย ฉบับ หมอเห ณ วัดท่าพูด
สถาปัตยกรรม-ศาสนสถาน สถาปัตยกรรม-ศาสนสถาน
สร้างใหม่